Norra och Västra

Upphandling Norra och Västra trafikdistrikten
I den funktionsbeställning som SL upphandlade för busskommunikationssystemen i början av 70-talet, specificerade beställaren SL en grundfunktion som leverantören inom stipulerad tid skulle projekteras och bygga upp samt redovisa för beställaren. I uppdraget ingick även att leverantören i samarbete med SL skulle genomföra praktiska radiomätningar i det färdiga nätet, för att bestämma om extra basstationer blev nödvändig att installera.

Centralutrustning
I båda distrikten – västra (Solnabuss) och norra (Danderydsbuss), placerades centralutrustningen i ett stativ på respektive bussdepå, Råsta och Täby. På Stornospråk kallades centralutrustningen ”terminalutstyr”, och bestod av bland annat en diversitetspanel som anslöts till det tre ursprungliga basstationsmottagarna per trafikområde. Med diversitet väljs automatiskt ut den basstationsmottagare som för närvarande har bäst insignal från en sändande mobil radiostation i en buss, och kopplas vidare mot trafikledarens manöverpult. Detta var samma teknik – och utrustning, som också användes för Tunnelbanans radiosystem. I centralutrustningen ingick även en manöverlogik som fjärrstyrde systemets sändarbasstationer och kopplade all radiotrafik mot manöverpult ”betjeningpult”, som var placerade på trafikledarexpeditionen. I manöverlogiken fanns även samt system för tonsignalering ”tonudstyr” och strömförsörjning. Terminalutrustningen var uppbyggd på Stornophone 600-komponenter, på samma sätt som för den tidigare med framgång anskaffade Tunneltågsradion. Nedan ses systemöversikten för Solnabuss.

Norra och Västra

Systemöversikt Solnabuss
Källa: Tomas Sjöblom (SL tekniska arkiv)

Råsta
För Solnabuss, placerades stativet i Råsta, som nyligen tagits över från SJ. Utrustningen var förberedd för senare kompletteringar av basstationer. På trafikexpeditionen placerades en manöverpult . Senare antas att den ytterligare en manöverpultar placerats ut på den nybyggda bussdepån Kalhäll. Förbindelserna mellan basstationsplatserna och centralutrustningen, gick både i hyra teleförbindeler i Televerkets nät. Men SL använde sig även av egna analoga dubbelriktade enkanals radiolänkar, som också levererade av Storno (CQF 652) på 375/382 MHz.

Täby
För Danderydsbuss, var systemlayouten snarlik som för västra. Centralutrustningens stativ placerades på Täbydepån (Åkerby). En manöverpult placerades på trafikledningen. Senare installerades en manöverpult (inklusive stativ) på Norrtälje nybyggda bussdepå. Över SL-radiolänk via Brottby basstation (Gunsarby), sammankopplades Täby och Norrtälje.

Norra och Västra

Manöverpult Storno CB 680
Källa: Tomas Sjöblom (SL tekniska arkiv)

Manöverpulten Åkerbygaraget (vänster i bild intill trafikledaren) 1978
Källa: UR ZOOM ”Vem kör bussen?”

För exempelvis nattrafikledning, var det möjligt att sammankoppla terminalutrustningarna till en gemensam manöverpult vid Täby eller Råsta. Möjlighet fanns också att ansluta terminalutrustningen mot SL:s telefonväxel, för att kunna koppla radiosamtal till och från en telefon. Utöver den fasta manöverpulten (bilderna ovan), placerades på flera ställen fasta installerade mobila radiostationer av typ Storno CQM 662 (samma som i bussarna), som extra manöverplatser till systemet. Det kan som ex nämnas personallokalerna vid Tekniska högskolan och Danderyds sjukhus – som jag själv varit inblandade i. Mycket av systemets dokumentation har tyvärr gått helt förlorad. Jag var själv var inblandad i den sista avslutande demonteringen i början av 90-talet (bl a radiolänkarna), och då fanns inte heller några dokument värda namnet att återfinna. Vare sig ute på site eller inne på SL:s dåvarande tekniska kontor på Ringvägen 100.


Norra och Västra
Kungsängen mottagarbasstation Storno CRF 662
Foto: Tomas Sjöblom

Basstationer Solnabuss (västra)
Efter några år då systemet var i fullskalig drift, så fanns följande basstationer:
● Tx/Rx, Bergstigen 8 (gamla vattentornet), Märsta
● Tx/Rx, Bergstigen 8 (Råsunda), Solna
● Rx, Bergvägen 24, Kungsängen
● Tx/Rx, Runby vattentorn, Upplands Väsby

Basstationen på Bergstigen, Märsta (vattentornet) revs i början av 90-talet. Den gamla Stornoutrustningen flyttades då till Buregatan 5 i Valstaområdet. Basstationen i Upplands Väsby för Arlandatrafiken (ATAB), kompletterades i skiftet 1980-1990 tal.
OBS att Bergstigen 8 i Märsta inte skall förväxlas med Bergstigen 8 i Solna.

Norra och Västra

Norrgårdsvägen Åkersberga Storno CQF 662 med ett extra 100 W slutsteg
Foto: Tomas Sjöblom

Basstationer Danderydsbuss (norra)
Efter några år då systemet var i fullskalig drift, så fanns följande basstationer:
● Tx/Rx, Skogsvägen 29, Hallstavik
● Tx/Rx, Noorsgatan, Norrtälje (nya vattentornet)
● Tx/Rx, Televerkets länkstation, Brottby (Gunsarby)
● Tx/Rx, Mörbyhöjden 21, Danderyd
● Tx/Rx, Tegnergatan 2A, Stockholm (SL:s huvudkontor)
● Tx/Rx, Norrgårdsvägen, Åkersberga
● Rx, Kapellskär, Norrtälje (färjeterminalen)

Några äldre bilder från basstationerna
Bild 1. Hallstavik
Bild 2. Brottby
Bild 3. Brottby (radiomast och teknikhus)
Bild 4. Norrtälje
Bild 5. Upplands Väsby
Bild 6. Exteriör Hallstavik
Bild 7. Märsta gamla vattentorn
Källor/fotograf
Bild 1-6: Tomas Sjöblom.
Bild 7: Roger Nordins bildsamling Skånska Vattentornssällskapet

Norra och Västra
Bild 1
Norra och Västra
Bild 2
Norra och Västra
Bild 3
Norra och Västra
Bild 4
Norra och Västra
Bild 5
Norra och Västra
Bild 6
Norra och Västra
Bild 7

Radiosystemen för Norra och Västra var i drift ända fram till början av 1990-talet. Då hade SL upphandlat ett nytt analogt datorbaserat trunkat radiosystem Accessnet (MPT 1327) från Rohde & Schwarz samt Bick Mobilfunk och Philips.