TUNNELBANESYSTEM 3

Tunnelbanans historiaSundbybergHjulstabananAkallabananSundbybergsbananNackabanan och annat

Tunnelbanesystem 3 (TUB 3 och numera kallat Blåa linjen) fanns ursprungligen omnämnt i Stockholms stadsfullmäktiges beslut 1941.
Tunnelbanesystem 3
Station Odenplan | Källa: Stockholms tunnelbanesystem, allmän beskrivning 1952

Beslutet (Tunnelbanedelegerade), var en utredning 1940, som var grunden för besluten om utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. Just det tredje tunnelbanesystemet var ursprungligen tänkt som en bana, utgående från Odenplan, på det första tunnelbanesystemet. Banan skulle sträckta sig nordväst över Järvafältet mot Solna och Sundbyberg. Station Odenplan byggdes med försvarsarbeten, att stationen senare kunna kompletteras med ytterligare en plattform med två nya spår. Försvarsarbetena har aldrig nyttjats. Antagligen av samma resonemang som tidigare vid Gullmarsplan. Införlivades allt för många banor till huvudflödet, så uppstår kapacitets- och regularitetsproblem. När senare Tunnelbanesystem 3 – på 60-talet, påbörjades att byggas, utgick man istället från T-centralen, med två nya plattformar på en tredje ny nivå, under det två befintliga tunnelbanesystemen med dess fyra plattformar.


För att till fulla kunna realisera 1965 års Tunnelbaneplan med planerade stationslägen längst ut på tunnelbanesystem 2 – både i norr och sydväst och för en stor del av tunnelbanesystem 3, krävdes nu samverkan vid planering och byggande samt drift, med omgivande kommuner till Stockholm. Samverkan uppnåddes 1966 genom att Stockholms stad och Stockholms läns landsting upprättade Kommunalförbundet för Stockholms stad läns regionala frågor (KSL). Förbundet blev nu huvudman för det fortsatta tunnelbanebyggandet – till skillnad från tidigare Stockholm stad. 1971 upphörde KSL och dess uppgifter överfördes till Stockholms läns landsting.

Den rådande framstegsoptimismen i kombination med konkreta prognoser om ökad folkmängd i Stockholm, gav  vid handen att något konkret måste göras för att inte oöverstigliga trafikproblem skulle uppstå. Parallellt på riksplanet var miljonprogrammet (Samlat program för samhällets bostads- och markpolitik) i rullning, och en mängd med lägenhetsområden skulle uppföras på bland annat Järvafältet. Ett område som låg både både i Stockholms- och Solnas samt Sundbybergs kommun. Järvafältet hade varit i försvarsmaktens ägo, men 1970 lämnade militären området.

Det var genom Tunnelbaneplan för Stockholm 1965 som det konkret beslutades att det tredje tunnelbanesystemet skulle byggas. En bana som de-facto till stor del byggdes utanför Stockholms stads gränser. Tidigare hade områdets enda spårvägslinje till Sundbyberg via Haga Norra lagts ned.